Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm đóng gói

Với định hướng cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm đóng gói là một trong những mảng chính của SMAC Vietnam. Bộ giải pháp SPS là bộ giải pháp do SMAC đã nghiên cứu và phát triển hoàn thiện là một ví dụ điển hình cho tiêu chí chất lượng của SMAC.

Bộ giải pháp SPS – SMAC Petroleum Suite: Giải pháp tổng thể quản lý tập trung cho ngành kinh doanh xăng dầu, bao gồm các thành phần liên thông với nhau như sau

  • SP-Station: Hệ thống quản lý cửa hàng xăng dầu. Bao gồm 2 thành phần chính:
    • SP-Station Automation – Hệ thống tự động hóa, kết nối tự động hóa trụ bơm, bồn chứa, bảng điện tử, máy in, máy POS, bộ đọc thẻ nhận diện khách hàng triển khai tại CHXD.
    • SP-Station Management – Hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu.
  • SP-Terminal: Hệ thống quản lý kho xăng dầu.
  • SP-CrudeOil: Hệ thống quản lý kinh doanh dầu thô

Các dự án thực hiện tại SMAC đều được xây dựng trên công nghệ mới như React Native, IoT, Blockchain, AI.